QIQP Program คือ Financial Clinic  ที่เน้นการสอนนักลงทุนในวิชาทางการเงินให้เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและต้องการเรียนรู้ที่จะแก้ไขและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาจะได้ความรู้ทางการเงิน 6 วิชาได้แก่
1. Fund Flow เนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบการเงิน ที่มาของเงิน 
    และการหมุนเวียนของเงิน
2. Fundamental เนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทั้งด้าน Micro และ Macro
3. Elliot Wave Theory เนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของราคาหุ้น และทิศทางตลาดหุ้น
4. Technical Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคทิคเพื่อหาจังหวะใน 
    การซื้อขายหุ้นและตราสารทางการเงิน
5. News Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข่าว โดยข่าวจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด 
    การเงินและราคาหุ้นอย่างไร
6. The Psychology of Investing  เนื้อหาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของ 
    นักลงทุนแต่ละระดับ 
รายละเอียดของงาน

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553
เวลา : 12.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
ผู้บรรยาย : คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 

                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป


สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8867-8

  27/05/10 ถึง 27/05/10 , 12:30:00 to 17:30:00
 

เนื่องจากไม่สามารถเข้าสถานที่จัดสัมมนาได้ ทางบริษัทจึงขอเลื่อนการสัมมนา Elliot Wave Part III  หากมีกำหนดการสัมมนาใหม่บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

หัวข้อการบรรยาย

1. Elliot Wave Theory : กฎและแนวทางการนับคลื่น,การสลับคลื่น ,การยืดตัว,การหดตัว
2. การใช้ Indicator ร่วมกับ Elliot Wave
3. การใช้รูปแบบราคา Reversal ,Continuation กับ Elliot wave
4. Fundamental Theory กับ Elliot Wave
5. Fund Flow Theory  กับ Elliot Wave
6. คาดการณ์ตลาดหุ้นไทย 8ปีต่อจากนี้โดย Elliot Wave Theory Fundamental Theory และ Fund Flow Theory
7. การนำความรู้ที่ได้กำหนดกลยุทธการลงทุน และการเทรดดิ้ง 
 

วันเสาร์ที่ 22  พฤษภาคม 2553 (เวลา 12.30-17.30 น.)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ถนนแจ้งวัฒนะ

โปรดตรงเวลาเนื่องจากต้องใช้เวลามากในการบรรยายโดยใช้ 5 ทฤษฏีทางการเงินในการวิเคราะห์หุ้น หากมาสายจะได้เนื้อหาไม่ครบ

  22/05/10 ถึง 22/05/10 , 12:30:00 to 17:30:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นสอนการวางแผนทำกำไรจากสิทธิลดหย่อนภาษี LTF , RMF พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8761-2 หรือ สมัครได้ที่นี่

  18/05/10 ถึง 18/05/10 , 18:00:00 to 20:00:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นสอนการวางแผนทำกำไรจากสิทธิลดหย่อนภาษี LTF , RMF พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8761-2 หรือ สมัครได้ที่นี่

  08/05/10 ถึง 08/05/10 , 10:30:00 to 12:00:00
 
QIQP Program คือ Financial Clinic  ที่เน้นการสอนนักลงทุนในวิชาทางการเงินให้เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและต้องการเรียนรู้ที่จะแก้ไขและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเองผู้เข้ารับฟังการสัมมนาจะได้ความรู้ทางการเงิน 6 วิชาได้แก่


1. Fund Flow เนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบการเงิน ที่มาของเงิน 
    และการหมุนเวียนของเงิน
2. Fundamental เนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทั้งด้าน Micro และ Macro
3. Elliot Wave Theory เนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของราคาหุ้น และทิศทางตลาดหุ้น
4. Technical Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคทิคเพื่อหาจังหวะใน 
    การซื้อขายหุ้นและตราสารทางการเงิน
5. News Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข่าว โดยข่าวจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด 
    การเงินและราคาหุ้นอย่างไร
6. The Psychology of Investing  เนื้อหาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของ 
    นักลงทุนแต่ละระดับ 
รายละเอียดของงาน

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553
เวลา : 12.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
ผู้บรรยาย : คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 

                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป
สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8867-8

  06/05/10 ถึง 06/05/10 , 12:30:00 to 17:30:00
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

March 2558
ไม่พบข้อมูล