QIQP Program คือ Financial Clinic  ที่เน้นการสอนนักลงทุนในวิชาทางการเงินให้เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและต้องการเรียนรู้ที่จะแก้ไขและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง


ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาจะได้ความรู้ทางการเงิน 6 วิชาได้แก่

1. Fund Flow เนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบการเงิน ที่มาของเงิน 
    และการหมุนเวียนของเงิน
2. Fundamental เนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทั้งด้าน Micro และ Macro
3. Elliot Wave Theory เนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของราคาหุ้น และทิศทางตลาดหุ้น
4. Technical Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคทิคเพื่อหาจังหวะใน 
    การซื้อขายหุ้นและตราสารทางการเงิน
5. News Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข่าว โดยข่าวจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด 
    การเงินและราคาหุ้นอย่างไร
6. The Psychology of Investing  เนื้อหาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของ 
    นักลงทุนแต่ละระดับ 
รายละเอียดของงาน

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553
เวลา : 12.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
ผู้บรรยาย : คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 

                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป


สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8867-8


  22/04/10 ถึง 22/04/10 , 12:30:00 to 17:30:00
 
QIQP Program คือ Financial Clinic  ที่เน้นการสอนนักลงทุนในวิชาทางการเงินให้เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและต้องการเรียนรู้ที่จะแก้ไขและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาจะได้ความรู้ทางการเงิน 6 วิชาได้แก่
1. Fund Flow เนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบการเงิน ที่มาของเงิน 
    และการหมุนเวียนของเงิน
2. Fundamental เนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทั้งด้าน Micro และ Macro
3. Elliot Wave Theory เนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของราคาหุ้น และทิศทางตลาดหุ้น
4. Technical Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคทิคเพื่อหาจังหวะใน 
    การซื้อขายหุ้นและตราสารทางการเงิน
5. News Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข่าว โดยข่าวจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด 
    การเงินและราคาหุ้นอย่างไร
6. The Psychology of Investing  เนื้อหาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของ 
    นักลงทุนแต่ละระดับ 
รายละเอียดของงาน

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553
เวลา : 12.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
ผู้บรรยาย : คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 

                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป
สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8867-8


  01/04/10 ถึง 01/04/10 , 12:30:00 to 17:30:00
 
บล. ไอร่าจัดสัมมนา "QIQP-Technical Analysis Part I"     QIQP Program คือ Financial Clinic  ที่เน้นการสอนนักลงทุนในวิชาทางการเงินให้เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและต้องการเรียนรู้ที่จะแก้ไขและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดของงาน

วัน: วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553
เวลา : 12.30 – 17.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม Auditorium บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ผู้บรรยาย : 1. คุณนคร คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
                2. คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป
              


ติดต่อสำรองที่นั่งฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่าย รับเพียง 500 ที่นั่งเท่านั้น) ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-684888 ต่อ 8867-8

  27/03/10 ถึง 27/03/10 , 12:30:00 to 17:00:00
 
QIQP Program คือ Financial Clinic  ที่เน้นการสอนนักลงทุนในวิชาทางการเงินให้เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและต้องการเรียนรู้ที่จะแก้ไขและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเองผู้เข้ารับฟังการสัมมนาจะได้ความรู้ทางการเงิน 6 วิชาได้แก่


1. Fund Flow เนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบการเงิน ที่มาของเงิน 
    และการหมุนเวียนของเงิน
2. Fundamental เนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทั้งด้าน Micro และ Macro
3. Elliot Wave Theory เนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของราคาหุ้น และทิศทางตลาดหุ้น
4. Technical Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคทิคเพื่อหาจังหวะใน 
    การซื้อขายหุ้นและตราสารทางการเงิน
5. News Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข่าว โดยข่าวจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด 
    การเงินและราคาหุ้นอย่างไร
6. The Psychology of Investing  เนื้อหาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของ 
    นักลงทุนแต่ละระดับ 
รายละเอียดของงาน

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553
เวลา : 12.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
ผู้บรรยาย : คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 

                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป


สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8867-8


 

  11/03/10 ถึง 11/03/10 , 12:30:00 to 16:30:00
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญนักลงทุนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Internet Trading


" ลงทุนหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิก "


 วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1101, 1104(ชั้น11) อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิทยากรผู้บรรยายคือ คุณสมมาตร  วงศ์สารศักดิ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าอินเตอร์เน็ท

สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ 02-684-8888 ต่อ 8894 หรือลงทะเบียน ที่นี่  07/03/10 ถึง 07/03/10 , 17:20:00
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

April 2557
ไม่พบข้อมูล