เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • ภาพรวมบริษัท
 • ประวัติบริษัท

 •  
 • คณะกรรมการบริษัท
 • ข่าวสาร และกิจกรรม
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 •  

  ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
       
    งบการเงิน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  • ปี 2558
      -------------
    ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
  ข้อมูล ณ 24 มิย. 2557
  ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2557
  • ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2557
      -------------
    รายงานประจำปี
  รายงานประจำปี 2557
  • รายงานประจำปี 2558
      -------------
    แบบฟอร์ม 56-1
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจํา ปี 2557
  • แบบแสดงรายการข้อมูลประจํา ปี 2558
      -------------
    การประชุมผู้ถือหุ้น 2558
  การเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมฯ
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุม
  รายงานผลการสังเกตการณ์

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  หนังสือเชิญประชุม
  รายงานการประชุม (ไทย)
  รายงานผลการสังเกตการณ์  ไทย |  EN

  การประชุมผู้ถือหุ้น 2559
  • การเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมฯ
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม
  • รายงานผลการสังเกตการณ์


  การประชุมผู้ถือหุ้น 2560
  • การเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมฯ
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม
  • รายงานผลการสังเกตการณ์


  การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  • AIRA W-1 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
  • AIRA W-2 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
  • AIRA W-1 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
  • AIRA W-2 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
   
      -------------
    โยบายการจ่ายปันผล
  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      -------------
    จดหมายข่าวนักลงทุน
  จดหมายข่าวนักลงทุน
   
      -------------

   
    นักลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัทฯ
  ที่อยู่ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
  E-mail : ir@aira.co.th
  โทรศัพท์ : 0-2684-8981
  โทรสาร : 0-2684-8980 
      -------------
    นักลงทุนสัมพันธ์
  จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
      -------------
    การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังช่วยให้มีความมั่นใจว่า บริษัทได้ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการกระทำการใดๆ ของคณะกรรมการ และพนักงาน เป็นไปอย่างมีจรรยาบรรณ และทำเพื่อ บริษัทอย่างแท้จริง

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  จรรยาบรรณธุรกิจ
  ข้อบังคับบริษัท (ปรับปรุง ธค.2556)
     
  ------------
    AIRA กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • นโยบายการแจ้งแบะแสหรือข้อร้องเรียน
 • ติดต่อเรา