เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • ภาพรวมบริษัท
 • ประวัติบริษัท

 •  
 • คณะกรรมการบริษัท
 • ข่าวสาร และกิจกรรม
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
  งบการเงิน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  • ปี 2558
  • ปี 2559

   
  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
  ข้อมูล ณ 24 มิย. 2557
  ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2557
  • ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2557
  • การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2559

   
  รายงานประจำปี
  รายงานประจำปี 2557
  • รายงานประจำปี 2558
  • รายงานประจำปี 2559

   
  แบบฟอร์ม 56-1
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจํา ปี 2557
  • แบบแสดงรายการข้อมูลประจํา ปี 2558
  • แบบแสดงรายการข้อมูลประจํา ปี 2559
   
  การประชุมผู้ถือหุ้น 2558
  การเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมฯ
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุม
  รายงานผลการสังเกตการณ์

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  หนังสือเชิญประชุม
  รายงานการประชุม (ไทย)
  รายงานผลการสังเกตการณ์  ไทย |  EN

  การประชุมผู้ถือหุ้น 2559
  • การเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมฯ
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม
  • รายงานผลการสังเกตการณ์

  • ภาพบรรยากาศการประชุม

  การประชุมผู้ถือหุ้น 2560
  • การเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมฯ
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม
   รายงานผลการสังเกตการณ์

  • ภาพบรรยากาศการประชุม 1 | 2

  การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  • AIRA W-1 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด
  • AIRA W-2 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด
  • AIRA W-1 ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด

  • AIRA W-2 ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด
   
  โยบายการจ่ายปันผล
  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  จดหมายข่าวนักลงทุน
  จดหมายข่าวนักลงทุน
  นักลงทุนสัมพันธ์
  จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังช่วยให้มีความมั่นใจว่า บริษัทได้ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการกระทำการใดๆ ของคณะกรรมการ และพนักงาน เป็นไปอย่างมีจรรยาบรรณ และทำเพื่อ บริษัทอย่างแท้จริง

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  จรรยาบรรณธุรกิจ
  ข้อบังคับบริษัท (ปรับปรุง ธค.2556)
   
  AIRA กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • นโยบายการแจ้งแบะแสหรือข้อร้องเรียน
  นักลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัทฯ
  ที่อยู่ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
  E-mail : ir@aira.co.th
  โทรศัพท์ : 0-2684-8981
  โทรสาร : 0-2684-8980
 • ติดต่อเรา