สมัครงาน
สมัครงาน


วันที่ Date 10/07/2563
   รูปภาพ ( .gif , .jpg , .jpeg )
ตำแหน่งงานที่สมัคร Position Applied
Financial Advisor / Investment Analyst  
เงินเดือนที่ต้องการ*  
Expected Salary :
วันที่สามารถเริ่มงาน*  
Expected Working Date :

ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data

ประวัติการศึกษา / Educational Background

ระดับการศึกษา
Level
สถาบันการศึกษา
Name of Institution
คณะ/สาขาวิชา
Faculty/Major
เกรดเฉลี่ย
G.P.A.
ปีที่ศึกษา
Year From / To
มัธยมศึกษา
High School :
ปริญญาตรี
Bachelor Degree :
ปริญญาโท
Master Degree :
อื่นๆ
Other :

ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน - อดีต) / Employment Record ( Present - Past )

บริษัท
Company
ตำแหน่ง
Position
ลักษณะงาน
Responsibility
เงินเดือน
Salary
วันเริ่มงาน / ถึง
From / To
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving

การฝึกอบรม / ฝึกงาน / กิจกรรม / Training / Internship / Other Activities

สถาบัน
Institution
รายละเอียด
Details
ระยะเวลา / วันเริ่ม / ถึง
Year / From / To
From To
From To
From To
From To
From To

ความสามารถพิเศษ / Special Abilities

1)

2)

*ไม่ควรเกิน 10 MB

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ หากปรากฎว่าข้อความไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดที่แจ้งไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ขอรับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

I certify that all informations given in this application are true, if any of them whether the whole or in any part are found to be untrue after engagement, the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever.