นายประเวช องอาจสิทธิกุล

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
 
  ตำแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา
กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 2560 - 2563
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเจนเนอเรชั่น (CGH) 2559 - ปัจจุบัน
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2554 - 2558
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 2548 - 2554
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย 2545 - 2548
CFO ธนาคาร เจ พี มอร์แกนเชส สาขาประเทศไทย 2536 - 2545
Chief Accountant บริษัท นิวแฮมเชียร์ อินชัวรันส์ 2534 - 2536
Audit Specialist Bank of Boston, Boston MA, USA 2532 - 2534
Financial and Operational Audit manager Bank of New Hampshire, USA 2528 - 2532