นายประเวช องอาจสิทธิกุล

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
 
  ตำแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา
 Financial and Operational Audit manager Bank of New Hampshire, USA 2528 - 2532
 Audit Specialist Bank of Boston, Boston MA, USA 2532 - 2534
 Chief Accountant บริษัท นิวแฮมเชียร์ อินชัวรันส์ 2534 - 2536
 CFO ธนาคาร เจ พี มอร์แกนเชส สาขาประเทศไทย 2536 - 2545
 ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย 2545 - 2548
 ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 2548 - 2554
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2554 -2558