หลักทรัพย์ต่างประเทศ คือ หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราและจำหน่ายในต่างประเทศ โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศนักลงทุนสัญชาติไทยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลและผ่านการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นบัญชีประเภท Cash Balance ซึ่งลูกค้าจะต้องวางเงินก่อนทำการซื้อขาย บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของทางบริษัทจะเป็นแบบ Single Account Multi- Currency ซึ่งท่านสามารถเลือกสกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency) 1 สกุลในตอนเปิดบัญชี และสามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้จากระบบTrader Work Station (TWS) เพื่อซื้อขายหุ้นในประเทศอื่นๆ ได้ทั้งหมด 17 ประเทศ
 • Single-Account/Multi-Currencies ซึ่งท่านสามารถเลือกสกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency) 1 สกุลในตอนเปิดบัญชี และสามารถเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในเงินสกุลอื่นแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
   
 • ระบบส่งคำสั่งซื้อขายแบบ DMA (Direct Market Access) ผ่าน Interactive Brokers ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและจดทะเบียนในตลาด NASDAQ  มีเครือข่ายครอบคลุมมากถึง 17 ประเทศ 11 สกุลเงิน
   
 • ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
   
 • Smart Routing ให้ความมั่นใจว่าจะได้ราคาดีที่สุดในเวลานั้น โดยระบบจะวิ่งไปจับคู่ราคาที่ดีที่สุดในตลาดที่มีการซื้อขายหุ้นตัวนั้นอยู่ในขณะนั้น
   
 • Low cost  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำที่สุดเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลตอบแทน
   
 • Trader Workstation (TWS) โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้งาน  และสามารถรองรับคำสั่งซื้อขายได้มากกว่า 50 ประเภท รวมทั้งโปรแกรม Algorithmic trading มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ เช่น Chart, Market Scanner, Fundamental, Real-time News
   
 • Multiple Trading platforms ระบบ TWS สามารถรองรับการซื้อขายผ่าน PC, IPhone, IPad, Blackberry, Android Mobile
   
 • การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อคุ้มครองและปกป้องนักลงทุน
   
 • หลักทรัพย์ของลูกค้าจะเก็บรักษาในบัญชี Custodian Banks และได้รับการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์จาก Corporate Action จากบริษัทหลักทรัพย์คู่ค้าชั้นนำของบริษัท
   
 • วงเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกาเหนือ
 

ประเทศ
 
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ประเภทหลักทรัพย์ ชั่วโมงการซื้อขายเวลาประเทศไทย ชั่วโมงการซื้อขายเวลาประเทศไทย
USA American Stock Exchange AMEX Stocks, ETFs,Stocks, Bonds, ETFs 9.30-16.00 20.30-03.00
  NYSE ARCA Exchange NYSE_ARCA Stocks, ETFs,Stocks, Bonds, ETFs 9.30-16.00 20.30-03.00
  CBOE Stock Exchange
 
CBSX
 
Stocks
ETFs
9.30-16.00
9.30-16.15
20.30-03.00
20.30-03.15
  Chicago Stock Exchange CHX Stocks 9.30-16.30 20.30-03.30
  ISE Stock Exchange ISE Stocks 9.30-16.30 20.30-03.30
  NASDAQ NASDAQ Stocks, ETFs 9.30-17.30 20.30-04.30
  National Stock Exchange NSX Stocks 9.30-16.00 20.30-03.00
  New York Stock Exchange NYSE Stocks, ETFs 9.30-16.00 20.30-03.00
Canada Toronto Stock Exchange
TSX Venture Exchange
TSE
VENTURE
Stocks, ETFs
Stocks, ETFs
9.30-16.00
9.30-16.00
20.30-03.00
20.30-03.00
Mexico Mexican Stock Exchange MEXI Stocks 8.30-15.00 20.30-03.00


ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิก
 

ประเทศ
 

ชื่อตลาดหลักทรัพย์
 
สัญลักษณ์ ประเภทหลักทรัพย์ ชั่วโมงการซื้อขายเวลาประเทศไทย ชั่วโมงการซื้อขายเวลาประเทศไทย
Australia Australian Stock Exchange ASX Stocks 10.00-16.00 9.00-15.00
Hong Kong Hong Kong Stock Exchange SEHK Stocks 10.00-16.00 9.00-15.00
Japan Tokyo Stock Exchange TSE Stocks 9.00-15.00 7.00-13.00
Singapore Singapore Exchange SGX Stocks 9.00-17.00 8.00-16.00


ตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป
 

ประเทศ
 
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ประเภทหลักทรัพย์ ชั่วโมงการซื้อขายเวลาประเทศไทย ชั่วโมงการซื้อขายเวลาประเทศไทย
Austria Vienna Stock Exchange  VSE Stocks 9.00-17.40 14.00-23.40
Belgium Euronext Brussels Stocks SBVM Stocks 9.00-17.30 14.00-23.30
France Euronext France SBF Stocks, ETFs 9.00-17.30 14.00-23.30
Germany Frankfurt Stock Exchange
Stuttqart Stock Exchange
FWB
SWB
Stocks, ETFs, Warrants
Stocks, ETFs
9.00-20.00
9.00-20.00
14.00-01.00
14.00-01.00
Italy Borsa Italiana  BVME Stocks 9.00-17.30 14.00-23.30
Netherlands Euronext NL Stocks AEB ETFs, Stocks 9.00-17.30 14.00-23.30
Spain Bolsa De Madrid BM Stocks 9.00-17.35 14.00-23.35
Sweden Swedish Stock Exchange SFB Stocks 9.00-17.30 14.00-23.30
Switzerland Swiss Exchange SWX ETFs, Stocks 8.30-17.30 13.30-23.30
UK London Stock Exchange LSE ETFs, Stocks 7.00-15.30 12.00-21.30

 
1. บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องเปิดบัญชีในนามตนเองเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม เช่น บัญชีในนาม “นาย ก และ นาย ข” หรือบัญชีคณะบุคคลได้

2. เงินที่นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องไม่ได้มาจากการกู้ยืม

3. หลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้
 • หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Stocks)
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)
 • ETFs
 • ตราสารหนี้ (Bonds)
 • กองทุน อสังหาริมทรัพย์, กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์, กองทุนค่าเงินสกุลต่างๆ
 • ตราสารอนุพันธ์เฉพาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นั้น (Hedging only)
4. วงเงินสูงสุดที่นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ คือ
 
รายละเอียด วงเงินสูงสุดในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (USD) วงเงินจัดสรรต่อครั้ง (USD)
บุคคลธรรมดา 50,000,000 500,000
นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ < 1,000 ล้านบาท 50,000,000 500,000
นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ >= 1,000 ล้านบาท 50,000,000 5,000,000

5. นักลงทุนสามารถทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องแจ้งให้ บล. ที่เปิดบัญชีทราบ

6. นักลงทุนไม่สามารถโอนเงิน ไปยังสถาบันอื่นในต่างประเทศได้

7. ภาษีกำไรจากการซื้อขาย (Capital gain tax) เงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์, เงินปันผล, ดอกเบี้ยรับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และกฏหมายของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน
 • ในการถอนงินกลับเข้ามาในปีภาษีเดียวกัน ลูกค้าจะต้องเสียภาษีให้แก่ทางกรมสรรพากรในกรณีที่มีกำไร (Capital gain) จากเงินลงทุนนั้นๆ เงินลงทุนจะต้องถูกนำมาคำนวณภาษีตามฐานรายได้ของบุคคลนั้นๆ แต่ถ้าไม่มีกำไร ก็สามารถถอนเงินกลับมาได้เลยโดยไม่เสียภาษี
   
 • หากนำเงินลงทุนดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศในปีภาษีต่อไป (ข้ามปีภาษี)  ลูกค้าจะไม่ต้องเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากร
8. สิทธิประโยชน์จาก Corporate Action Events แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
 •  Mandatory Corporate Action Events ได้แก่ เงินปันผล (Cash dividend), หุ้นปันผล (Stock dividend), ดอกเบี้ย (Interest payment), การไถ่ถอนเงินต้น (Redemption/Maturity), การลดทุน (Capital reduction), การควบกิจการ (Merger/Takeover), การเปลี่ยนมูลค่าหุ้น (Stock split), การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาด (Delisting)
   
 • Voluntary Corporate Action Events ได้แก่  การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue), การรับซื้อหุ้นคืน (Tender Offer), การแปลงสภาพใบสำคัญแหล่งสิทธิ (Conversion / warrant exercise) ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ Voluntary Corporate Action ฝ่ายทางเจ้าหน้าที่การตลาดของทางบริษัทฯ
9. สำหรับบัญชีที่ไม่มีการซื้อขาย (มากกว่า 90 วัน) ทางบริษัท Interactive Broker อาจจะมีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเทียบเท่ากับ US$10 สำหรับเดือนนั้นๆ
ขั้นตอนการเปิดบัญชีและอนุมัติการลงทุน 
 • การยื่นคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับทางบริษัท
   
 • ท่านสามารถกำหนด username สำหรับการ Login เข้าสู่หน้าจอซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้ด้วยตัวของท่านเอง เพื่อความง่ายต่อการจดจำ โดยเมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งยืนยัน username สำหรับเข้าสู่ระบบการซื้อขายให้กับท่านทาง email address ที่ท่านได้แจ้งกับทางบริษัทฯ พร้อมกับจัดส่ง password ให้กับท่านทางไปรษณีย์เพื่อความปลอดภัย
How to get started
 

หมายเหตุ :

1. ยื่นเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี  Global Trading Account
 
ประเภทเอกสาร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ลูกค้าใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน
1.  ใบคำขอเปิดบัญชีหลัก /   /  
2.  สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์  /   /  
3.  สัญญาแนบท้ายและหนังสือชี้แจงความเสี่ยง / / / /
4.  แบบคำขอเปิดบัญชี Global Trading / Suitability / KYC / / / /
5.  สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนบ้าน   / / /  
6.  สำเนาเอกสารหลักฐานทางการเงิน  / / / /
7.  หนังสือรับรองบริษัทฯ     /  
8.  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5     /  
9.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท     / /
10. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) /   / /
11. การวางเงินขั้นต่ำครั้งแรก (บาท) 2 แสน 2 แสน 2 แสน 2 แสน

2. ทาง บล. ไอร่า จะทำการเปิดบัญชีในระบบต่างประเทศ

3. หลังจากบัญชีของท่านได้รับอนุญาตในการเปิดบัญชีแล้ว ทาง บล.ไอร่า จะแจ้งเลขที่บัญชีและชื่อบัญชี (username) ให้ทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ พร้อมส่งรหัสผ่าน (password) ให้ทางไปรษณีย์

4. ทั้งนี้บัญชีของท่านจะ activate ก็ต่อเมื่อท่านได้ฝากเงินเข้ามา โดยมีขั้นต่ำคือ 200,000 บาท ต่อสกุลเงิน โดย บล.ไอร่า จะรับฝากเฉพาะสกุลเงินบาทเท่านั้น

5. ทางบล. ไอร่า จะทำการโอนเงินให้กับบัญชีของท่าน
 
เวลาที่ได้รับใบ Pay-In วันที่โอนเงินออก วันที่เริ่มซื้อขายได้
ก่อน 11.00 น. T ภายใน T+1
หลัง 11.00 น. T+1 ภายใน T+2
 
6. Paper Trading : นอกจากเลขที่บัญชี และ password สำหรับการซื้อขายหุ้นแล้ว ท่านสามารถสมัครเพื่อใช้บริการ Paper Trading ซึ่งจะเป็นบัญชีจำลองเพื่อทดลองเทรด เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบการซื้อขาย ผ่านบัญชีจำลอง และเมื่อท่านคุ้นเคยกับระบบการซื้อขายแล้ว ท่านสามารถเริ่มซื้อขายจริงได้จากบัญชีของท่าน

7. ท่านสามารถเริ่มต้นการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
 
1. การฝากเงิน กรณีที่ท่านฝากเงินเข้ามา และแจ้งบริษัทฯ ก่อน 11.00 น. ทางบริษัทฯ จะโอนเงินของท่านไปพักรออยู่ที่ต่างประเทศ ในวันเดียวกัน (ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ฝากเงินเข้ามา) หากทางบริษัทฯได้รับแจ้งหลัง 11.00 น. เงินจะถูกโอนออกในวันทำการถัดไป
 
เวลาที่ได้รับใบ Pay-In วันที่โอนเงินออก วันที่เริ่มซื้อขายได้
ก่อน 11.00 น. T ภายใน T+1
หลัง 11.00 น. T+1 ภายใน T+2

2. การถอนเงินกลับจากบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าแจ้งขอถอนเงินผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดพร้อมกับส่งใบคำสั่งถอนเงิน โดยการถอนเงินจะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการ

 
1. ระบบการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ เรียกว่าระบบ Trader Work Station (TWS) เป็นโปรแกรม java ซึ่งสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้ใน platform เดียวกัน โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบ java ได้ ผ่านทาง website ของทางบริษัท www.aira.co.th หรือ login ผ่านทาง www.interactivebrokers.com 

2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯจะเป็นแบบ Single Account/Multi- Currency ซึ่งท่านสามารถเลือกสกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency) 1 สกุลในตอนเปิดบัญชี และสามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้จากเมนู F/X Trader ในโปรแกรม Trader Work Station (TWS)

3. ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายเป็นแบบ Smart-routing โดยระบบจะวิ่งไปจับคู่ราคาที่ดีที่สุดในตลาดที่มีการซื้อขายหุ้นตัวนั้นอยู่ในขณะนั้น

4. Order Type and Algos  ระบบ TWS สามารถรองรับได้มากกว่า 50 order types รวมทั้ง Algos ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง เพี่มความรวดเร็ว และได้ราคาที่ดีที่สุดในเวลานั้นๆ

5. ในการดูราคาเรียลไทม์และข้อมูลต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือน (ดังในตาราง Subscription Fee) ระบบจะตัดเงินจากบัญชีของท่านทุกต้นเดือน โดยในกรณีที่ท่านมีเงินสดในบัญชีไม่พอ ระบบจะทำการแจ้งเตือนทางอีเมล และจะทำการขายหุ้นในบัญชีบางส่วนของท่านเพื่อมาชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว สำหรับวิธีการ Subscribe เพื่อดูราคาเรียลไทม์และข้อมูลต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้ในวิธีการใช้หน้าจอ Account Management 

6. ท่านสามารถตั้งเวลาให้เครื่องเตือน เมื่อราคาหุ้นมาถึงเงื่อนไขที่ท่านกำหนดไว้ โดยท่านสามารถเลือกให้เครื่องเตือนได้ทั้งเป็น message, voice แม้กระทั่งให้ระบบส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อเงื่อนไขนั้นมาถึงได้

7. ท่านสามารถดูข้อมูล Activities Statement, Trade Confirmation, Cash Report ได้โดยการ login ผ่าน website ของ AIRA  www.aira.co.th หรือ www.interactivebrokers.com

8. Paper Trading หลังจากที่ท่านได้ทำการฝากเงินเข้ามาในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว ท่านสามารถสร้างบัญชีจำลองเพื่อทดลองระบบซื้อขายได้  โดยการ login ใน Account Management ใน menu Trading Access/Paper Trading
 

 Countries
 

 Number of Stock Exchange
 
 Currency
 Commission Fees
 

Minimum
Per Order

 
United States 8 USD  USD 0.02 per share USD 10
Canada 2 CAD But maximum per order ≤ 1% of trade value CAD 10
Mexico 1 MXN 0.35% of trade value MXN 125
Austria 1 EUR 0.35% of trade value EUR 8
Belgium 1 EUR 0.35% of trade value EUR 8
France1 1 EUR  0.35% of trade value EUR 8
Germany 2 EUR  0.35% of trade value EUR 8
Italy 1 EUR 0.35% of trade value EUR 8
Netherlands 1 EUR 0.35% of trade value EUR 8
Spain 1 EUR 0.35% of trade value EUR 8
Sweden 1 SEK 0.35% of trade value SEK 65
Switzerland 1 CHF 0.35% of trade value CHF 12
United Kingdom2 1 GBP
 • Trade value ≤ GBP 50,000, charged 0.35%but maximum is GBP 90
 • Trade value > GBP 50,000, charged 0.35%
GBP 8
Australia 1 AUD 0.35% of trade value AUD 9
Hong Kong3
Shanghai-Hong Kong Connect Stocks
1 HKD
CNH
0.35% of trade value HKD 75
CNH 60
Japan 1 JPY 0.35% of trade value JPY 800
Singapore 1 SGD 0.35% of trade value SGD 13

หมายเหตุ:

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าธรรมเนียมการขายเฉพาะรายการขาย
 • (Transaction Fee) USD 0.00174% of trade value (sell order only)
1.1 ประเทศฝรั่งเศส มีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมดังนี้  (For France, there is additional fee charged from its stock exchange as follow)
 • Transactions Taxes 0.2% of trade value (buy order only)
2. ประเทศอังกฤษ มีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมดังนี้  (For UK, there is additional fee charged from its stock exchange as follow)
 • Stamp Taxes  >  0.5% of trade value (buy order only)
3. สำหรับประเทศฮ่องกง มีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมดังนี้ (For Hong Kong, there are additional fees charged from its stock exchange as follow)
 •  Duty Stamp   >  0.1%
 •  Levy Fee       >  0.00%
คุณพลอย ณรงค์ฤทธิ์ 
Tel. : 0-2080-2724 , 0-2080-2725
Mobile : 08-7498-8645
Email : ploy@aira.co.th
 
คุณธีริศ คู่วิรัตน์
Tel.: 0-2080-2727
Mobile : 096-553-5289
Email : theeris.k@aira.co.th