บริการให้ยืมหลักทรัพย์
บริการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL)

คือ บริการที่บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่นักลงทุนที่ต้องการยืมหลักทรัพย์ (ผู้ยืม: Borrower) เพื่อนำไปขาย
ชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรอซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ คืนเมื่อระดับราคาหลักทรัพย์ลดลงตามที่ผู้ยืมคาดการณ์ แล้วจึงนำหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนนั้นมาส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมคิดตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่ประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ (ผู้ให้ยืม: Lender) สามารถเพิ่มรายได้ของนักลงทุนโดยการให้บริษัทฯ ยืมหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชี โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเช่นกัน

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ในเดือนตุลาคม 2551
LATEST NEWS