เอกสารของบริษัท
Download > เอกสารของบริษัท
Keyword Search
Page 1 of 2
ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)
แบบคำขอเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าทั่วไป
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
สมัครใช้บริการหักบัญชี ATS ผ่านช่องทาง ATM
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และหรือนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
แบบประเมิน Suitability Test
ข้อชี้แจงนักลงทุน
ข้อสอบวัดความเข้าใจเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟอร์ม FATCA ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ฟอร์ม FATCA ลูกค้าองค์กร-นิติบุคคล
ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คำชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติ การให้กู้ยืมเพื่อหลักทรัพย์ระบบ Credit Balance
Page 1 of 2