สินค้าตราสารอนุพันธ์
สินค้าตราสารอนุพันธ์
สินค้าตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ โดยตราสารอนุพันธ์ที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
  • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
  • อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
  • อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่นๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ภายใต้ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
 
SET50 Index Futures เปิดซื้อขาย 28 เมษายน 2549
SET50 Index Options เปิดซื้อขาย 29 ตุลาคม 2550
Single Stock Futures เปิดซื้อขาย 24 พฤศจิกายน 2551
Gold Futures    
50 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย 2 กุมภาพันธ์ 2552
10 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย 2 สิงหาคม 2553
Interest Rate Future    
5Y Gov Bond Futures เปิดซื้อขาย 18 ตุลาคม 2553
3M BIBOR Futures เปิดซื้อขาย 29 พฤศจิกายน 2553
USD Futures เปิดซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555
Sector Index Futures เปิดซื้อขาย 29 ตุลาคม 2555
RSS3D Futures เปิดซื้อขาย 16 พฤษภาคม 2559
Gold-D เปิดซื้อขาย 4 กันยายน 2561
Gold Online Futures เปิดซื้อขาย 5 กันยายน 2561
Silver Online Futures (SVF) เปิดซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2563
Japanese Rubber Future (JRF) เปิดซื้อขาย 30 พฤศจิกายน 2563

สัญลักษณ์ของแต่ละเดือน
 
เดือน สัญญาลักษ์
มกราคม F
กุมภาพันธ์ G
มีนาคม H
เมษายน J
พฤษภาคม K
มิถุนายน M
กรกฎาคม N
สิงหาคม Q
กันยายน U
ตุลาคม V
พฤศจิกายน X
ธันวาคม Z

มารู้จักลักษณะสัญญาของสินค้าตราสารอนุพันธ์ (คลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียด)
 ค่าธรรมเนียมนายหน้า (คลิกที่นี่)
อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (คลิกที่นี่)

รู้จักอนุพันธ์ หรือที่เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า : เรียนรู้ TFEX ไม่ยาก คลิกที่นี่

 
LATEST NEWS