บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
Download > บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
Keyword Search
Page 1 of 1
ประกาศ มาตรการเรียกเก็บดอกเบี้ยลูกค้า บัญชี Credit Balance
มาตรการบริหารความเสี่ยง กรณีลูกค้ามีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์จดทะเบียน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชี Credit Balance มีผล 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
รายชื่อหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (IM) ในระบบ Credit Balance ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในระบบ Credit Balance ประจำเดือนธันวาคม 2561
Page 1 of 1