banner

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์ไอร่า…ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร

icon

ไม่ต้องส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

icon

ทราบผลภายใน 30 นาที

*ในกรณีที่ลูกค้าส่งเอกสารครบ
และลูกค้าได้ทำการยืนยันตัวตนแล้ว

 
icon

เปิดได้ทุกประเภทบัญชี

4 Step ง่ายๆ

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

 • icon step

  สร้างตัวตนในระบบ เปิดบัญชี

 • icon step

  กรอกข้อมูล เอกสารต่างๆ ประกอบการเปิด บัญชีซื้อขาย

 • icon step

  ถ่ายรูป และ Upload เอกสารประกอบการ เปิดบัญชี

 • icon step

  ยืนยันตัวตน ผ่านระบบ NDID