ประกาศต่างๆ
Download > ประกาศต่างๆ
Keyword Search
Page 1 of 2
Margin Rate TFEX มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563
Margin Rate TFEX มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563
Commission Rate มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
รายชื่อหุ้นสามัญและจำนวน Position Limit ของ SSF มีผลบังคับใช้วันที่ 4 ส.ค. 63
Block Trading Transaction มีผลบังคับใช้วันที่ 13 ก.ค. 63
แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ (Pending Settlement)
ปรับระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการเป็น 2 วันทำการ (T+3 เป็น T+2) เริ่ม 2 มี.ค. 2561
ใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้แล้วทาง E-mail เริ่ม 16 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป
การปรับอัตราเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
ขั้นตอนการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ (Trading Sign On)
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์
แจ้งกำหนดการอัพเดทบริการ Aspen for Browser เวอร์ชั่น 1.109 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น.
เนื่องจากปัญหา Bug ของ Adobe Flash Player V.24 ทำให้การใช้งาน Streaming ไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการดังนี้
แจ้งการอัพเดทโปรแกรม efin Trade จะมีการ Force Update Version วันที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
แจ้งการหยุดรองรับการใช้งาน Aspen Mobile บนระบบ iOS 7 และ Android 4.3 ลงมา
Page 1 of 2