ประกาศต่างๆ
Download > ประกาศต่างๆ
Keyword Search
Page 1 of 1
อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ค่าธรรมเนียมนายหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
ขั้นตอนการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ (Trading Sign On)
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์
แจ้งกำหนดการอัพเดทบริการ Aspen for Browser เวอร์ชั่น 1.109 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น.
แจ้งการอัพเดทโปรแกรม efin Trade จะมีการ Force Update Version วันที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
เนื่องจากปัญหา Bug ของ Adobe Flash Player V.24 ทำให้การใช้งาน Streaming ไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการดังนี้
แจ้งการหยุดรองรับการใช้งาน Aspen Mobile บนระบบ iOS 7 และ Android 4.3 ลงมา
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
Page 1 of 1