ประกาศต่างๆ
Download > ประกาศต่างๆ
Keyword Search
Page 1 of 2
Margin Rate TFEX มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564
Commission Rate มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
รายชื่อหุ้นสามัญและจำนวน Position Limit ของ SSF มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 2564
Block Trading Transaction มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 2564
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติ ปี 2563
แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ (Pending Settlement)
ใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้แล้วทาง E-mail เริ่ม 16 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป
ปรับระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการเป็น 2 วันทำการ (T+3 เป็น T+2) เริ่ม 2 มี.ค. 2561
การปรับอัตราเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
ขั้นตอนการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ (Trading Sign On)
แจ้งกำหนดการอัพเดทบริการ Aspen for Browser เวอร์ชั่น 1.109 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น.
เนื่องจากปัญหา Bug ของ Adobe Flash Player V.24 ทำให้การใช้งาน Streaming ไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการดังนี้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์
แจ้งการอัพเดทโปรแกรม efin Trade จะมีการ Force Update Version วันที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
Page 1 of 2