โปรแกรมที่ใช้งานกับ AIRA
Download > โปรแกรมที่ใช้งานกับ AIRA
Keyword Search
Page 1 of 2
การใช้ Aspen for Browser บน macOS สำหรับเครื่องที่ใช้ Safari เวอร์ชัน 12
Settrade Streaming (ซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market)
Google Chrome (ดาวน์โหลดและติดตั้ง)
Firefox (ดาวน์โหลดและติดตั้ง)
TeamViewer (QUICK SUPPORT) For PC
TeamViewer (QUICK SUPPORT) For MAC
Meta4 Click Once Helper
Adobe Flash Player
Adobe Acrobat Reader
Microsoft Silverlight
Internet explorer 11 for windows 7
โปรแกรม Microsoft .net framework 4.0
PDF Reader (Foxit Reader 8.0)
Aspen Mobile (iOS)
efin Trade Plus (iOS)
Page 1 of 2