โปรแกรมที่ใช้งานกับ AIRA
Download > โปรแกรมที่ใช้งานกับ AIRA
Keyword Search
Page 1 of 2
Settrade Streaming (ซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market)
TeamViewer (QUICK SUPPORT) For PC
TeamViewer (QUICK SUPPORT) For MAC
Adobe Flash Player
Adobe Acrobat Reader
Microsoft Silverlight
Internet explorer 11 for windows 7
โปรแกรม Microsoft .net framework 4.0
PDF Reader (Foxit Reader 8.0)
Aspen Mobile (iOS)
efin Trade Plus (iOS)
Streaming for iPhone (iOS)
Streaming for iPad (iOS)
efin Mobile HD (iOS)
Streaming for Android
Page 1 of 2