บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกหมายเลข 48 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับลูกค้า ทั่วไปและลูกค้าสถาบัน บริษัทมีทีมงานด้านการตลาดที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งมีฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และช่วยให้การลงทุนของท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุด

1. งานบริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity Trading)
บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งแบบซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • การซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายสามารถทำได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร และการส่งคำสั่งในห้องค้า อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตามประกาศของบริษัท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียม
 • การซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะต่ำกว่าการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ตามประกาศบริษัทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียม
ประเภทบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการ :
บัญชีเงินสด (Cash-ATS)
บัญชีวางเงินสดล่วงหน้า (Cash Balance) 
บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

2. งานบริการด้านนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Trading) 
บริษัทให้บริการด้านนาย หน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทั้งแบบซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะแตกต่างกันไปตามประเภทของตราสารอนุพันธ์ และจำนวนสัญญาซื้อขายต่อวัน ตามประกาศของบริษัท

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:

1. ชุดแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย
          ส่วนที่ 1: แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 1 ชุด 
          ส่วนที่ 2: สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 1 ชุด 
          ส่วนที่ 3: บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 2 ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีฝากประจำ) ย้อนหลัง 1-3 เดือน หรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ สำเนาพอร์ตการลงทุนที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) 
5. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก เพื่อใช้สำหรับการชำระราคาผ่าน  ATS โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของธนาคารดังต่อไปนี้ 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เมื่อบริษัทได้รับเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเปิดบัญชีและจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กรุณากรอกข้อมูลและพิมพ์เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือท่านสามารถขอรับเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
AIRA Securities Public Company Limited.
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 02-080-2888 โทรสาร : 02-1605-400


เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซื้อขายหุ้น และตราสารอนุพันธ์ รวดเร็ว ง่าย สะดวก Click!
หมายเหตุ: ประกาศค่าธรรมเนียมบริษัทฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

 
LATEST NEWS