บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกหมายเลข 48 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับลูกค้า ทั่วไปและลูกค้าสถาบัน บริษัทมีทีมงานด้านการตลาดที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งมีฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และช่วยให้การลงทุนของท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุด

1. งานบริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity Trading)
บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งแบบซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • การซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายสามารถทำได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร และการส่งคำสั่งในห้องค้า อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตามประกาศของบริษัท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียม
 • การซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะต่ำกว่าการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ตามประกาศบริษัทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียม
ประเภทบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการ :

1. บัญชีเงินสด (Cash-ATS)
 • บัญชีเงินสด (Cash Account) คือ บัญชีซื้อขายหุ้นที่นักลงทุนสามารถสั่งซื้อหุ้นเท่ากับวงเงินที่ได้รับ ซึ่งวงเงินจะขึ้นอยู่กับบัญชีที่นักลงทุนแสดงไว้กับโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีเอาไว้ส่วนใหญ่ โบรกเกอร์จะดูบัญชีของนักลงทุน ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่ก็เงินที่ลงทุนในกองทุนรวม 

  บัญชีเงินสด เป็นบัญชีประเภท “ลงทุนก่อน จ่ายเงินทีหลัง” โดยโบรกเกอร์จะดูวงเงินในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนแต่ละรายตามฐานะทางการเงิน หลักประกัน และความสามารถในการชำระหนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินแล้ว นักลงทุนต้องวางหลักประกัน 20% ของวงเงินดังกล่าวไว้กับโบรกเกอร์ เช่น ถ้าได้รับอนุมัติวงเงิน 100,000 บาท ต้องวางหลักประกัน 20,000 บาท แต่ถ้าวางหลักประกันไม่ครบจะได้รับอนุมัติวงเงินไม่ถึงตามที่อนุมัติไว้ก่อนหน้า ซึ่งหลักประกันนี้เป็นเงินสด หรือหลักทรัพย์ก็ได้ ถ้าเป็นเงินสด นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยด้วย

  ข้อดีของบัญชีประเภทนี้อยู่ที่การชำระเงินค่าซื้อหุ้น ซึ่งไม่ต้องชำระเงินทันที แต่โบรกเกอร์จะตัดเงินค่าซื้อหุ้นจากบัญชีเงินฝากที่ได้แจ้งเอาไว้กับโบรกเกอร์ในวันทำการที่ 2 จากวันที่สั่งซื้อหุ้น (T+2) เช่น ซื้อหุ้นวันจันทร์ เงินจะถูกตัดบัญชีในวันพุธ หรือหากเป็นการขายหุ้น นักลงทุนก็จะได้รับเงินจากการขายหุ้นในวันทำการที่ 2 จากวันที่สั่งขายหุ้นเช่นกัน
2. บัญชีวางเงินสดล่วงหน้า (Cash Balance)
 • บัญชีหุ้น Pre-Paid (Cash Balance) บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance / Cash Deposit) คือ บัญชีซื้อขายหุ้นที่นักลงทุน ต้องฝากเงินไว้กับโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีซื้อขาย หากสั่งซื้อหุ้น เงินจะถูกหักออกจากบัญชีทันที ดังนั้น ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายนักลงทุนต้องตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีที่เพียงพอสำหรับ ชำระค่าซื้อหุ้นหรือไม่ พูดง่ายๆ คือ “จะซื้อต้องมีเงิน จะขายต้องมีหลักทรัพย์” นั่นเอง กรณีที่วงเงินไม่พอกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ ก็สามารถโอนเงินเพิ่มเข้าบัญชีได้ โดยเงินสดที่ฝากไว้จะได้รับดอกเบี้ยเช่นเดียวกับบัญชีเงินสด ส่วนการขาย นักลงทุนจะส่ง คำสั่งขายได้ก็ต่อเมื่อมีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีเช่นกัน

  ดังนั้น บัญชีแคชบาลานซ์จึงเหมาะสำหรับ นักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนที่มีเงินลงทุนไม่มากนัก ต้องการ จำกัดวงเงินการลงทุน หรือกลัวว่าจะเผลอลงทุนเกินจำนวนเงินที่มีซึ่งปัจจุบันโบรกเกอร์ส่วนใหญ่นิยมให้ลูกค้าเปิดบัญชีประเภทนี้
3. บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)
 • บัญชีหุ้น Credit Balance บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) เป็นบัญชีที่โบรกเกอร์เปิดเพื่อให้สินเชื่อกับนักลงทุนในการลงทุนซื้อหุ้น โดยนักลงทุนจ่ายเงินซื้อเอง ส่วนหนึ่ง ที่เหลือโบรกเกอร์จะเป็นฝ่ายจ่าย ซึ่งเงินที่โบรกเกอร์จ่ายให้นั้น ถือว่าเป็นเงินส่วนที่ นักลงทุนกู้จากโบรกเกอร์นั่นเอง

  บัญชีประเภทนี้กล่าวง่ายๆ คือ “มีเงินส่วนหนึ่ง กู้เพื่อลงทุนอีกส่วนหนึ่ง” โดยนักลงทุนต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการชำระหนี้ก่อนซื้อหุ้นตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์ กำหนด เช่น กำหนดสัดส่วนที่ 50% ของวงเงินกู้ ดังนั้น ในการซื้อหุ้น 100 บาท นักลงทุนออกเงินตัวเอง 50 บาท ใช้เงินโบรกเกอร์อีก 50 บาท แน่นอน... นักลงทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ด้วย

  ข้อควรระวังในการเลือกใช้บัญชีประเภทนี้ คือ วงเงินกู้ยืมอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาหุ้นที่วาง เป็นหลักประกันไว้ ถ้าราคาหุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้ลดลงมากๆ จนอัตรามาร์จิ้นต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด โบรกเกอร์อาจบังคับให้ลูกค้าวางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่ม หรืออาจบังคับขาย (Forced Sell) หุ้นดังกล่าวเพื่อรักษาอัตรามาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

  ที่สำคัญ การซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นจะสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นที่โบรกเกอร์กำหนดให้ซื้อขาย ผ่านบัญชีมาร์จิ้นได้เท่านั้น

2. งานบริการด้านนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Trading) 
 • อนุพันธ์ (Derivatives) คือ สัญญาทางการเงินที่ทำขึ้นเพื่อให้สิทธิในการซื้อหรือขาย “สินค้าอ้างอิง” (Underlying Asset) ในอนาคต โดย “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ทำสัญญาตกลงกันวันนี้ ว่าจะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง จำนวนกี่สัญญา ที่ราคาเท่าใด แล้วจะส่งมอบและชำระราคากันเมื่อใด โดยอนุพันธ์จะทำการซื้อขายผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX

  จุดเด่นของอนุพันธ์ คือ เป็นสัญญาที่มีสินทรัพย์อ้างอิงหลากหลาย ทั้งหุ้น ดัชนี พันธบัตร รวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ใช้เงินลงทุนน้อย วางเงินประกันเพียง 10-15% ของมูลค่าสัญญาก็สามารถลงทุนได้ ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ โดยตร

  บริษัทให้บริการด้านนาย หน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทั้งแบบซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะแตกต่างกันไปตามประเภทของตราสารอนุพันธ์ และจำนวนสัญญาซื้อขายต่อวัน ตามประกาศของบริษัท
   
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:

1. ชุดแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย
          ส่วนที่ 1: แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 1 ชุด 
          ส่วนที่ 2: สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 1 ชุด 
          ส่วนที่ 3: บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 2 ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีฝากประจำ) ย้อนหลัง 1-3 เดือน หรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ สำเนาพอร์ตการลงทุนที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) 
5. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก เพื่อใช้สำหรับการชำระราคาผ่าน  ATS โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของธนาคารดังต่อไปนี้ 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เมื่อบริษัทได้รับเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเปิดบัญชีและจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กรุณากรอกข้อมูลและพิมพ์เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือท่านสามารถขอรับเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
AIRA Securities Public Company Limited.
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 02-080-2888 โทรสาร : 02-1605-400


เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซื้อขายหุ้น และตราสารอนุพันธ์ รวดเร็ว ง่าย สะดวก Click!
หมายเหตุ: ประกาศค่าธรรมเนียมบริษัทฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

 
LATEST NEWS