You Trusted Partner
ข้อตกลงในการใช้บริการ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างท่านกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ข้อมูล เนื้อหา บทวิเคราะห์ และสาระต่างๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ การนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ซ้ำไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มา หรือจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน
 2. ข้อมูล บทวิเคราะห์ และสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ นำมาพิจารณาและศึกษาโดยยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ ทางด้านปัจจัยพื้นฐานก่อนจัดทำเป็นบทสรุป และความคิดเห็น ทั้งนี้ได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหารูปแบบ และการพิมพ์อย่างระมัดระวัง แต่ไม่อาจยืนยันยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมิได้มีเจตนาที่จะนำไปสู่การชี้นำในการลงทุนแต่อย่างใด ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
 3. . สินค้าและบริการบางชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่และภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ท่านอาจไม่เหมาะสมกับสินค้าและบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการกำหนดความเหมาะสมของสินค้าและบริการเกี่ยวกับการลงทุนที่นำเสนอในเว็บไซต์ และบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบริการ รูปแบบการให้บริการ หรือตัดบริการออกในอนาคต โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่าย หรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยบริษัทฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ ไม่รับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนพื้นฐาน "ที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใดๆ แม้ว่าบริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม
 6. ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ จะต้องเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสในการเข้าระบบ (Password) และ รหัสผ่านที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (PIN) ไว้เป็นความลับ รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ผ่านระบบนั้นๆ ด้วย
 7. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ถือเป็นการเสนอ หรือจูงใจโดยบริษัทฯ ให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินหรือตราสารทุนอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุน ซึ่งใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นพื้นฐาน รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน
 8. ลิงค์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ตลอดจนบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์ หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปจาก หรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้
 9. บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สิ่งที่ท่านชอบและสนใจ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และหุ้นส่วนผู้ให้บริการของบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้สินค้าและบริการ และข้อมูลการสืบค้น เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไป ได้แก่ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ และลูกค้าอื่นๆ บริษัทฯ ไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเว้นแต่กฎหมายบังคับให้ทำ บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม
 10. การให้ข้อมูลต่างๆ ต่อบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และวิธีการที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ จากบริษัทฯ ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัทฯ โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัทฯ
 11. ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว