FUND IPO
ข้อมูลกองทุนเสนอขาย ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน. วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
KSAM KFFIF1Y26 18/06/2562-24/06/2562 2.00% 2.35% 1 ปี 4 No ครบกำหนด โอนเข้า KFCASH ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
KAsset KFF3MCB 18/06/2562-24/06/2562 1.60% 1.88% 3 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ
KAsset KFF6MHA 18/06/2562-24/06/2562 1.80% 2.12% 6 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ
KAsset KFF1YGL 18/06/2562-24/06/2562 2.00% 2.35% 1 ปี 4 No ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ
MFC MPII-D 17/06/2562-26/06/2562 กองทุนเปิด กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ 8 Yes ซื้อขายทุกวันทำการ ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV และกองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของNAV
UOBAM UDBC3Y2 17/06/2562-25/06/2562 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 3 ปี 5 Yes รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้อาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารข้างต้นรวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ของNAV กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 11 ของNAV เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนอ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
    การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาศึกษาข้อตกลงในการใช้บริการ