FUND IPO
ข้อมูลกองทุนเสนอขาย ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน. วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
SCBAM SCBFF6MO4 14/08/2562-16/08/2562 1.50% 1.76% 6 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนี้อื่นใด ที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 ของNAV
SCBAM SCBFF1YO5 14/08/2562-16/08/2562 1.70% 2.00% 1 ปี 4 No ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนี้อื่นใด ที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 ของNAV
KTAM KT-TRIG2 14/08/2562-16/08/2562 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ไม่กำหนดอายุโครงการ 6 No เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
LH Fund LHOPP 13/08/2562-20/08/2562 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ไม่กำหนดอายุโครงการ 5 No เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน property และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือ หลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
    การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาศึกษาข้อตกลงในการใช้บริการ