FUND IPO
ข้อมูลกองทุนเสนอขาย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน. วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
KAsset KFF6MD-AI 18/02/2563-24/02/2563 1.10% 1.29% 6 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ
KSAM KFFAI1Y4 18/02/2563-24/02/2563 1.20% 1.41% 1 ปี 4 No ครบกำหนด โอนเข้า KFCASH ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
SCBAM SCBASF6ME4 18/02/2563-24/02/2563 1.10% 1.29% 6 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนี้อื่นใด ที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 ของNAV
MFC M-MULTI-A 17/02/2563-26/02/2563 กองทุนเปิด กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ 5 Yes ซื้อขายทุกวันทำการ กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็นต้น ตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารประเภท contingent capital notes เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นต้น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วยCIS) กองทุนรวมอีทีเอฟ(Exchange Traded Fund) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในทองคํา หรือ น้ำมัน เป็นต้น และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลก ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
MFC M-MULTI-D 17/02/2563-26/02/2563 กองทุนเปิด กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ 5 Yes ซื้อขายทุกวันทำการ กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็นต้น ตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารประเภท contingent capital notes เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นต้น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วยCIS) กองทุนรวมอีทีเอฟ(Exchange Traded Fund) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในทองคํา หรือ น้ำมัน เป็นต้น และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลก ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
    การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาศึกษาข้อตกลงในการใช้บริการ