FUND IPO
ข้อมูลกองทุนเสนอขาย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 - 27 มีนาคม 2562
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน. วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
ชื่อบลจ. ชื่อย่อกองทุน วันที่เสนอขาย. ประมาณการ
ผลตอบแทน.
เทียบเท่าเงินฝาก
ธ.(ก่อนหัก 15%)
ระยะเวลา
ลงทุน
ระดับ
ความเสี่ยง
FX
Risk
นโยบายการขายคืน นโยบายการลงทุน เอกสารเผยแพร่
KAsset KCR3YD-AI 11/03/2562-21/03/2562 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 3 ปี 5 Yes เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ประมาณ 6% ของNAV และจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 94% ของ NAV โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ
Asset Plus ASP-IHEALTH 14/03/2562-27/03/2562 กองทุนเปิด กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ 7 No ซื้อขายทุกวันทำการ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทด้านดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมโดยตรง (รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV
MFC I-FIX3M1 19/03/2562-22/03/2562 1.66% 1.95% 3 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้า MM-GOV ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชนที่มีคุณภาพในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
KTAM KTFF229 20/03/2562-26/03/2562 1.80% 2.12% 6 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้า KTSS กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนโดยพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
LH Fund LHESG-A 18/03/2562-27/03/2562 กองทุนเปิด กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ 6 No ซื้อขายทุกวันทำการ ลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
LH Fund LHESG-IR 18/03/2562-27/03/2562 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ไม่กำหนดอายุโครงการ 6 No เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
KSAM KFFIF1Y24 19/03/2562-25/03/2562 2.00% 2.35% 1 ปี 4 No ครบกำหนด โอนเข้า KFCASH ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
SCBAM SCBFF3ME8 19/03/2562-25/03/2562 1.60% 1.88% 3 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนี้อื่นใด ที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 ของNAV
SCBAM SCBFF6MM2 19/03/2562-25/03/2562 1.80% 2.12% 6 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนี้อื่นใด ที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 ของNAV
SCBAM SCBFF1YM3 19/03/2562-25/03/2562 2.00% 2.35% 1 ปี 4 No ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนี้อื่นใด ที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 ของNAV
KAsset KFF3MBR 19/03/2562-25/03/2562 1.60% 1.88% 3 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ
KAsset KFF6MGN 19/03/2562-25/03/2562 1.80% 2.12% 6 เดือน 4 No ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ
KAsset KFF1YGA 19/03/2562-25/03/2562 2.00% 2.35% 1 ปี 4 No ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ
KAsset KTF3YA-AI 20/03/2562-26/03/2562 3.25% 3.82% 3 ปี 4 No รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือน กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากในประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ขณะที่กองทุนลงทุน
    การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาศึกษาข้อตกลงในการใช้บริการ