การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาศึกษาข้อตกลงในการใช้บริการ